Privacyverklaring

Het Gelderland Panel wordt in opdracht van provincie Gelderland beheerd door de onafhankelijke onderzoek- & adviesbureaus Moventem BV (KvK 65715152) uit Zutphen en Companen BV (KvK 09035291) uit Arnhem.

Wij hechten veel waarde aan jouw anonimiteit en privacy. Wij doen er daarom alles aan om dit te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig om met data en persoonsgegevens. Wij zijn daarover volledig transparant. In ons beleid staat centraal hoe we jouw rechten zo goed mogelijk kunnen borgen.

Fair Data Keurmerk
Moventem-Companen is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MOA. Met het Fair Data Keurmerk toont Moventem-Companen aan ze op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Moventem-Companen voldoet bij het beheer en de uitvoering van het Gelderland Panel aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in januari 2008 door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

Moventem-Companen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en alleen als je daartoe schriftelijk toestemming geeft;
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hier ook op willen wijzen en deze altijd respecteren.


Moventem-Companen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het Gelderland Panel. Als je na het doornemen van ons privacybeleid of in algemenere zin vragen hebt of contact wilt, laat het weten via het contactformulier op www.gelderlandpanel.nl, per mail aan info@gelderlandpanel.nl of telefonisch aan Moventem-Companen (0800 1904).

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens bij de verwerking van antwoorden voor statistische doeleinden. Op die manier kunnen wij inzicht verkrijgen in verschillende (doel)groepen. Bijvoorbeeld of jongeren anders over een onderwerp denken dan ouderen, of personen uit de ene regio anders dan personen uit de andere regio. Daarvoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

• 4 cijfers postcode woonadres;
• Geboortejaar;
• E-mailadres;
• Opleidingsniveau.


Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van een peiling. Wij verwerken je gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het Gelderland Panel. Wij rapporteren nooit over jou als individu met identificeerbare gegevens, tenzij je ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Jouw antwoorden en gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten voor het Gelderland Panel en dus nooit om je iets te verkopen.

Verstrekking aan derden
De door jou verstrekte gegevens geven wij nooit aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht wordt en toegestaan is. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is en/of alleen na jouw ondubbelzinnige schriftelijke toestemming. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Het Gelderland Panel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Moventem en Companen staan in voor continue hoogwaardige kwaliteit. Dat komt onder andere tot uitdrukking in onze kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeleid. We werken conform ISO 27001:2017. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om data en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Hierdoor krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De ingestelde termijn dat gegevens van Google Analytics op gebruikersniveau bewaard worden is 14 maanden.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens die wij beheren. Je kan jouw persoonsgegevens inzien en rectificeren door in te loggen op je persoonlijke pagina van het Gelderland Panel. Voor het verwijderen van persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via het contactformulier op www.gelderlandpanel.nl, per mail aan info@gelderlandpanel.nl of telefonisch met Moventem-Companen (0800 1904). Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je recht om de door jouw verstrekte gegevens door of te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij als je dat wenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. De door jou gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden kan je gemakkelijk intrekken door je uit te schrijven bij het Gelderland Panel.

Externe links
De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten ons domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers. Moventem-Companen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Moventem-Companen geeft daarnaast geen garantie dat er op deze externe links of bronnen zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Klachten
Als je een klacht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op www.gelderlandpanel.nl, per mail aan info@gelderlandpanel.nl of telefonisch met Moventem-Companen (0800 1904). Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanvullende informatie
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl